โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

Smart Hospital

Smart tools and Smart service

คนไข้มาแต่เช้า ก็สามารถใช้บัตรประชาชนมาเสียบ และวัด Vital sign รอได้เลยค่ะค่าที่วัดได้จะบันทึกในระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาลอัตโนมัติ

ลดความแออัดหน้าจุดคัดกรอง

เป็นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการจัดบริการภายในโรงพยาบาล ลดขั้นตอนการปฏิบัติ และสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ ตามแนวทาง Smart Hospital กระทรวงสาธารณสุข